Политика за защита на личните данни

в „ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД при подбор на персонал

“ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД (ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ) зачита неприкосновеността на личния живот на кандидатите за работа и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани във връзка с извършван от дружеството подбор на кадри.

Настоящата Политика е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Политиката е приложима за Вашите лични данни като физическо лице, което кандидатства за обявена свободна позиция за наемане в ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме по време на подбора, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

“ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ” ООД („ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131174427, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ  е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1111, бул.”Шипченски проход” 5, ет. 2 или като попълните електронната форма за контакт в най-долната част на тази страница или в нашия уебсайт на следния линк: https://geocon/contacts/.

2. Какъв вид данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ обработва доброволно предоставени от Вас лични данни, съдържащи се във Вашата автобиография или такива, предоставени допълнително от Вас, единствено с цел извършване на подбор за наемане на подходящ за дружеството кандидат за съответната свободна позиция, по която Вие сте кандидатствали. Основанието, на което дружеството събира и обработва лични данни, е Вашето съгласие. Личните данни, които обработваме са следните:

 • Три имена, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас
 • Място и дата на раждане
 • Пол
 • Националност и състояние на разрешителни за работа
 • Данни за Вашето образование и професионална квалификация
 • Данни за Вашите езикови знания и умения
 • Данни за Вашия професионален опит, вкл. данни от предоставени препоръки, ако има такива
 • Данни за инвалидност и здравословно състояние
 • Други данни за Вашия личен живот, които Вие изрично сте посочили във Вашата автобиография, информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа.

3. На кого предоставяме личните Ви данни?

ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ  не предоставя данните Ви, обработвани по време на извършване на подбора на трети лица. Данните се обработват от нашия Мениджър “Човешки ресурси”. Достъп до предоставената ни от Вас кандидатура – автобиография/CV и т.н. – има също и Управителя на фирмата във връзка с провеждане на интервю и решението му дали да Ви наеме на работа.

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Тъй като предоставените от Вас лични данни се обработват само за целите на конкретен подбор, продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от конкретната позиция, за която кандидатствате, броя кандидатствали за позицията лица и др. обективни фактори. При всички случаи ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ  унищожава данните след изтичане на 6 месечен срок от събиране на данните, освен ако в процеса на подбора Вие не сте се съгласили изрично данните Ви да се използват и с оглед бъдещи подбори. В този случай данните се съхраняват за не повече от 1 година.

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ?

Като субект на лични данни по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • Да получите достъп до личните Ви данни и/или информация за вида данни, които обработваме; може да поискате от ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ  информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни
 • Да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията
 • Да възразите пред ГЕОКОН БЪЛГАРИЯ по всяко време срещу обработването на личните Ви данни или част от тях
 • Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни и да искате заличаване на всички обработвани данни
 • Правото на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Моля да имате предвид, че ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, Вие автоматично ще бъдете изключен/а от списъка с кандидати за позицията, за която сте кандидатствали.

Тези права може да упражнявате като ни изпратите съответното писмено заявление на посочените в настоящата Политика контакти, а ние ще Ви отговорим при първа възможност, но не по-късно от 30 дни от получаване на заявлението.

Тази политика е последно осъвременена през Април 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Пишете ни относно защитата на личните Ви данни